Company Profile

โครงการอ้างอิง

ปรังปรุงโรงงานกำจัดไขมัน และแปรรูปไขมัน พร้อมอุปกรณ์จัดเก็บไขมัน บริเวณโรงงานกำจัดมูลฝอย

Project : ปรังปรุงโรงงานกำจัดไขมัน และแปรรูปไขมัน พร้อมอุปกรณ์จัดเก็บไขมัน บริเวณโรงงานกำจัดมูลฝอย
Location : โรงงานกำจัดไขมันและแปรรูปไขมัน อ่อนนุชและหนองแขม
Description : ก่อสร้างและจัดหาอุปกรณ์จัดเก็บไขมันพร้อมติดตั้งระบบแปรรูปไขมัน
Project Owner : กองจัดการขยะของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล สำนักงานสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานครฯ

เครื่องจักรและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง สำหรับโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์

Project : เครื่องจักรและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง สำหรับโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์
Location : บริเวณศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและอ่อนนุช
Description : งานปรับปรุงโรงงานผลิตปุ๋ย, งานติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์, งานจักรกล, งานไฟฟ้าเป็นต้น
Project Owner : กองจัดการขยะของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล สำนักงานสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานครฯ

ระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำ ตามโครงการแก้มลิง คลองมหาชัย-คลองสนามชัย

Project : ระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำ ตามโครงการแก้มลิง คลองมหาชัย-คลองสนามชัย
Location : โครงการแก้มลิงคลองมหาชัย-คลองสนามชัย
Description : ก่อสร้างประตูระบายน้ำและก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วม เพื่อระบายน้ำและป้องกันปัญหาน้ำท่วม ในกรุงเทพมหานคร
Project Owner : สำนักงานระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร

ติดตั้งระบบกำจัดตะกอนด้วยเครื่องจักรกลและงานที่เกี่ยวข้องในบริเวณโรงงานผลิตน้ำสามเสน

Project : ติดตั้งระบบกำจัดตะกอนด้วยเครื่องจักรกลและงานที่เกี่ยวข้องในบริเวณโรงงานผลิตน้ำสามเสน
Location : บริเวณโรงงานผลิตน้ำสามเสน
Description : ก่อสร้างและจัดหาพร้อมติดตั้งระบบกำจัดตะกอนด้วยเครื่องจักรกล
Project Owner : การประปานครหลวง

จัดซื้อเรือเก็บขยะและวัชพืช

Project : จัดซื้อเรือเก็บขยะและวัชพืช
Location : กรุงเทพมหานครฯ
Description : จัดซื้อเรือเก็บขยะและวัชพืช
Project Owner : กองจัดการขยะของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล สำนักงานสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครฯ