Company Profile

เกี่ยวกับบริษัท

สาส์นจากประธานบริหาร

สาส์นจากประธานบริหาร

นับเป็นเวลากว่า 30 ปี ที่บริษัทฯ ของเราได้สร้างสมประสบการณ์ทางด้านงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และระบบการระบายน้ำจวบจนปัจจุบันเราได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน อาทิเช่น สำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานคร กรมชลประทาน  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทเอกชนต่างๆ ให้เป็นผู้จัดหาดำเนินการโครงการที่เกี่ยวข้องกับการระบายน้ำและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมซึ่งหนึ่งในโครงการเหล่านี้ ก็คือ โครงการพระราชดำริ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงริเริ่มก่อตั้ง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในชุมชนต่างๆในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจของบริษัทฯ เป็นอย่างยิ่ง

เราตระหนักว่า ความสำเร็จที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากความร่วมแรงร่วมใจของเหล่าพนักงานรวมทั้งความเชื่อถือ และการสนับสนุนอันดีจากลูกค้าทุกท่าน เราจึงขอสัญญาว่า จะมุ่งมั่นพัฒนาการดำเนินงานให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยจะสร้างเสริมศักยภาพให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งจะพยายามจัดหาสินค้าผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมทั้งปรับปรุงการให้บริการให้รวดเร็ว และเป็นระบบยิ่งขึ้นรวมถึงอุทิศตนเพื่อนเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ

ท้ายที่สุดนี้ ผมขอขอบคุณพนักงานทุกคน ที่ร่วมกันปฏิบัติงานอย่างแข็งขัน และขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนตลอดมาและหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คงมีโอกาสได้ให้บริการท่านในโอกาสต่อไป

 

พิสิษฐ์ เหล่าศิริรัตน์

ประธานกรรมการบริหาร / ผู้ก่อตั้ง บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด