Company Profile

เกี่ยวกับบริษัท

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

จุดมุ่งหมายที่ บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด คือ ความมุ่งเน้นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของประเทศและมอบสิ่งดีๆให้แก่สังคม ด้วยแนวคิดที่จะพัฒนาดังกล่าวจึงทำให้เรามุ่งมั่นในการคัดสรรเทคโนโลยีที่เพรียบพร้อมทั้งคุณภาพ และ ความเหมาะสมต่อประเทศไทย โดยการนำระบบต่างๆมาประยุกต์ ทั้งทางด้านการกำจัดสิ่งปฏิกูล, การบำบัดน้ำของเสีย, ระบบการระบายน้ำ และอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์สูงสุด โดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาแนะนำ และการให้บริการที่มีมาตรฐานแบบครบวงจร เริ่มตั้งแต่การจัดจำหน่าย รับผลิตและติดตั้ง รวมถึงบริการหลังการขาย ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ดังนั้นบุคลากรที่มีศักยภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งที่ทำให้เราสามารถตอบปัญหาของลูกค้า รวมไปถึงการบรรลุเป้าหมายให้เกิดความก้าวหน้าต่อสังคมและประเทศชาติในอนาคต