Company Profile

ปั๊มน้ำ

JIL

การออกแบบระบบระบายนำในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นภายในย่านที่อยู่อาศัยหรือในโรงงานอุตสาหกรรมวิศวกรจำเป็นต้องคำนึงถึงมาตรฐานของสถานีสูบหรือบ่อสูบเป็นอันดับต้นๆ ว่าได้มาตรฐานเพียงพอหรือไม่ผลิตภัณฑ์เครื่องสูบน้ำเสีย JIL จากประเทศเกาหลีใต้จึงเป็นอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งที่สามารถทำงานด้านการระบายนำได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังรักษาสิ่งแวดล้อม ไม่มีเสียงหรือกลิ่นรบกวน ติดตั้งง่ายแม้จะอยู่ในพื้นที่จำกัด มีระบบควบคุมอัตโนมัติ สามารถตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำที่เข้าไปในตัวเครื่องได้ ติดตั้งได้ทั้งแบบขาตั้ง แบบรางท่อส่งอัตโนมัติ และแบบหย่อนลงในท่อ

Jil ยังมีผลิตภัณฑ์เครื่องสูบน้ำอีกหลากหลายประเภทให้เลือกใช้ได้ตามลักษณะของงาน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องสูบน้ำเสีย เครื่องสูบน้ำปนตะกอน เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ และเครื่องเติมอากาศชนิดจุ่มใต้น้ำ ฯลฯ

DOWNLOAD
File Name File Type File Size
REFERENCES
งานจัดหาเครื่องสูบน้ำ และอุปกรณ์ประกอบพร้อมติดตั้ง จำนวน 14 รายการ
ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการป้องกัน น้ำท่วม ปี 2554
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง